ENHANCE skal drive ansvarlig samfunnsomstilling. Vår sterke allianse av syv Europeiske teknologiuniversitet skal inspirere og være en pådriver for utvikling av og bruk av vitenskap og teknologi som gagner samfunnet – og omsetter globale utfordringer til meningsfulle muligheter.

ENHANCE-alliansen er del av ERASMUS+ programmet for Europeiske Universitet, drevet av Europakommisjonen. Initiativet har mål om å utvikle et innovativt rammeverk for Europeiske allianser, bidra til økt utveksling av studenter og ansate samt innovative læringsformer og samhandling med samfunnet.

Målet med ENHANCE er å skape et nytt europeisk akademisk rom for samspillet mellom innovativ teknologisk fremgang, samfunn og miljø. Alliansen er forpliktet til sosialt inkluderende og bærekraftig forskning og utdanning. Vi anvender tverrfaglige tilnærminger og metoder for samskaping og kunnskapsutveksling for å takle verdens mest presserende utfordringer. For å realisere vårt potensiale gjør vi våre syv universiteter og økosystem mer åpne. ENHANCE skal sikre at utdanning og forskning vil ha en positiv sosial, økonomisk og miljømessig innvirkning. Vår allianse vil bidra til å bygge en felles europeisk kunnskapssfære, understøtte bærekraftig utvikling, og overholde de høyeste standarder for god praksis innen undervisning og forskning, inkludering og mangfold.

De europeiske verdiene det refereres til i Lisboa-traktaten danner grunnlaget for alle aktiviteter i ENHANCE Alliance for å skape felles europeisk utdanning og forskning.

Menneskets verdi og verdighet må være sentralt. Vår utdanningsstrategi vil sikre at respekt for den enkelte danner grunnlaget for all vår undervisning, læring, forskning og administrasjon.

Tankefrihet, autonomi i og evne til kritisk tenkning er avgjørende for utviklingen av teknologi og vitenskap i menneskehetens tjeneste. En studentsentrert, utfordringsbasert tilnærming til læring vil styrke kritisk tenkning og muliggjøre fremgang og innovasjon. Økt bevegelsesfrihet mellom våre institusjoner vil fremme en felles europeisk identitet blant alle medlemmer av alliansen.

For å sikre demokratiske prosedyrer støtter ENHANCE en deltakende styringsstruktur og beslutningsprosess, preget av åpenhet, gjensidig respekt og bred deltakelse av relevante grupper, som inkluderer alle medlemmer av universitetet samt organisasjoner som representerer samfunnsinteresser. Studenter som hovedaktører i ENHANCE har en kraftig stemme i styringsstrukturen og er medskapere av utdanningstilbudene.

Likestilling og menneskerettigheter for alle borgere er grunnlaget for europeisk integrasjon, som underbygger all politikk og omfatter alle områder. Utdanningsmuligheter og utveksling innen Det europeiske universitet bør være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomisk bakgrunn, spesielle behov eller familieforhold. Vårt mangfoldsombud vil sørge for at disse faktorene blir tatt hensyn til i all vår virksomhet.

ENHANCE bygger på begrepet rettsstat som en hjørnestein i samfunnet vårt. Vårt samarbeid er basert på et klart sett med regler, med fokus på etablering av et transparent system som gir studentene informasjon og sikkerhet om den faglige godkjenningsprosessen.

Members

ENHANCE representerer en ny allianse av forskningsintensive universiteter med fokus på  vitenskap  og  teknologi, basert på langvarig bilateralt eller nettverkssamarbeid mellom to eller flere av medlemsinstitusjonene i andre konstellasjoner. Vår allianse kan dermed trekke på erfaring,  utprøvde modeller og samarbeidsmetoder på ulike akademiske nivåer fra de ulike samarbeidene, og skalere disse opp til nivået på den nye konføderasjonen og forbedre dem ved å utvikle nye strukturer og prosesser for å gjøre et kvantesprang i  samarbeid.