• Siedem uczelni partnerskich konsorcjum ENHANCE uzgodniło, że będą promować działania niezbędne do osiągnięcia założonych celów: stworzenie wspólnego kampusu, rozwijanie innowacyjnych metod kształcenia, poszerzanie grupy beneficjentów oferty edukacyjnej  poszukiwanie i realizowanie nowych idei w ramach ENHANCE Higher Education Innovator.

Konsorcjum ENHANCE wyznaczyło jedenaście celów strategicznych dla europejskiego szkolnictwa wyższego. Siedem wiodących europejskich uczelni technicznych będących członkami konsorcjum, wśród nich Politechnika Warszawska, opublikowało wspólną strategię edukacyjną. Strategia koncentruje się na rozwoju  umiejętności ważnych w przyszłości dla studentów i innych osób korzystających z oferty edukacyjnej: stworzenie wspólnego kampusu, poszerzanie grupy beneficjentów oferty edukacyjnej, w tym osób o mniejszych szansach, oraz poszukiwanie i realizowanie nowych idei w ramach  ENHANCE Higher Education Innovator w obszarze innowacyjnego kształcenia.

Strategia edukacyjna konsorcjum ENHANCE, w skład którego wchodzą: Technische Universität Berlin (TUB), Politechnika Warszawska (PW), RWTH Aachen University, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Chalmers University of Technology, Politecnico di Milano (POLIMI) i Universitat Politècnica de València (UPV), opisuje cele strategiczne i metody ich osiągania. „Głównym celem strategii edukacyjnej ENHANCE jest prawdziwie zintegrowane międzynarodowe środowisko kształcenia, które łączy indywidualne atuty naszych uczelni” – podkreśla prof. Andrzej Kraśniewski z Politechniki Warszawskiej, współautor strategii.

Prof. Kraśniewski wyjaśnia, że zgodnie z koncepcją Europejskich Ścieżek Edukacyjnych ENHANCE i ideą wspólnego kampusu studenci będą mogli korzystać z bogatej wspólnej oferty edukacyjnej konsorcjum, która da im możliwość wyboru indywidualnej ścieżki kształcenia, przyczyni się do zwiększenia ich mobilności oraz rozumienia Europy z całą jej różnorodnością jako wspólnoty wartości. Jednym z głównych założeń strategii jest zdaniem prof. Kraśniewskiego „zaangażowanie naszych studentów we współuczestnictwo we wszystkich procesach i działaniach edukacyjnych, zachęcanie ich do uczenia się przez angażowanie się w projekty na rzecz społeczności lokalnych i inne formy zaangażowania obywatelskiego”.

Ana-Marija Cvitic, Strategy Officer w konsorcjum ENHANCE, podkreśla, że to studenci odniosą największe korzyści ze strategii edukacyjnej ENHANCE: „Studenci są agentami zmiany i dlatego nasza strategia edukacyjna wykracza poza zwykłe zdobywanie wiedzy i umiejętności. Umożliwia młodym ludziom pracę nad wyzwaniami przyszłości w sposób holistyczny, interdyscyplinarny, z wykorzystaniem umiejętności krytycznego myślenia, kreatywności i przedsiębiorczości. Program ‘Uniwersytety europejskie’ tworzy najlepszy ekosystem dla rozwoju umiejętności przyszłości” – uważa Ana-Marija Cvitic.

Prof. Jan Słyk, Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej, podsumowując prace nad strategią, stwierdził: „Tworząc strategię edukacyjną konsorcjum ENHANCE kreśliliśmy ambitną wizję i plan jej realizacji. Wizją jest zintegrowane środowisko akademickie, w którym studenci, profesorowie i pracownicy administracyjni siedmiu uniwersytetów niepostrzeżenie przekraczają granice państwowe, kulturowe i formalne. Plan zakłada stopniowe rozszerzanie przestrzeni wspólnych wartości, zasobów i narzędzi komunikacyjnych. Dzięki nim będzie nam łatwiej współpracować i tworzyć koncepcje przydatne dla społeczeństw europejskich”.

Wyraził opinię, że „Powierzenie Politechnice Warszawskiej roli koordynatora kluczowego dla konsorcjum zadania opracowania strategii edukacyjnej ENHANCE, która wyznacza cele i sposoby transformacji oraz integracji naszych systemów kształcenia, jest wielkim sukcesem naszej Uczelni. Odbieramy go jako wyraz zaufania uczelni partnerskich ENHANCE do działań Politechniki Warszawskiej w zakresie kształcenia.

Proces tworzenia strategii oparliśmy na zasadzie współuczestnictwa, która leży u podstaw działania konsorcjum ENHANCE. PW jako koordynator jest wdzięczna za wkład wszystkich instytucji, wszystkich grup społeczności akademickiej, a w szczególności prof. Andrzeja Kraśniewskiego oraz naszych studentek i studentów. Dzięki dyskusji i wymianie myśli wielu osób strategia jest naszym wspólnym osiągnięciem”.

JEDENAŚCIE CELÓW

Trzy pierwsze cele strategii edukacyjnej ENHANCE dotyczą zapewnienia studentom bogatej i zróżnicowanej wspólnej oferty edukacyjnej oraz możliwości indywidualnego kształtowania ścieżki edukacyjnej w ramach konsorcjum ENHANCE (1), a także możliwości fizycznej i wirtualnej mobilności (2). Zapewni to równowagę między kształceniem na terenie uczelni i kształceniem zdalnym, a także stworzy możliwości wyboru formy udziału w zajęciach –  fizycznie lub zdalnie (3).

Współuczstnictwo jest podstawą koncepcyjną rozwoju i realizacji procesów edukacyjnych. W tym celu strategia edukacyjna ENHANCE promuje wzmocnienie zaangażowania kluczowych interesariuszy w połączeniu z transdyscyplinarnym podejściem do kształcenia związanego z badaniami naukowymi (4) oraz wdrażanie holistycznego podejścia do kształcenia i tworzenie międzynarodowych zespołów studentów reprezentujących różne środowiska edukacyjne i kulturowe (5).

Konsorcjum ENHANCE jest zaangażowane w zmiany proekologiczne i digitalizację. W związku z tym strategia edukacyjna koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i wyposażeniu studentów w odpowiednie umiejętności (6). Jednocześnie zapewnia się studentom innowacyjne środowisko edukacyjne, wspomagane cyfrowo i wykorzystuje kształcenie skoncentrowane na studencie (7) oraz wzmacnia powiązania między kształceniem, badaniami i innowacjami (8).

Strategia edukacyjna ENHANCE skupia się również na różnorodności i równości płci, a także na uczeniu się przez całe życie z perspektywy międzynarodowej. Strategia uwzględnia różnorodność społeczną wśród studentów, zwiększenie dostępu do kształcenia, udziału w nim i możliwości jego ukończenia przez osoby o mniejszych szansach (9) oraz poszerzenie spektrum beneficjentów oferty edukacyjnej dzięki rozwijaniu oferty uczenia się przez całe życie (10). Konsorcjum ENHANCE podkreśla potrzebę eliminowania barier utrudniających efektywną współpracę międzynarodową w zakresie kształcenia poprzez promowanie niezbędnych zmian przepisów (11).

O KONSORCJUM  ENHANCE

Konsorcjum ENHANCE zostało utworzone w 2020 r. w celu stworzenia wspólnego europejskiego kampusu, wolnego od barier związanych z kształceniem, przemieszczaniem się i procesami administracyjnymi, w którym studenci, kadra akademicka i administracja mogą swobodnie przemieszczać się, korzystając z europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. Misją ENHANCE jest wspieranie odpowiedzialnej transformacji społecznej oraz promowanie rozwoju i wykorzystania nauki i technologii z korzyścią dla społeczeństwa. ENHANCE jest częścią “European University Initiative” w ramach programu Erasmus+. Konsorcjum zrzesza siedem uczelni członkowskich: Technische Universität Berlin (TUB) – koordynatora konsorcjum, Politechnikę Warszawską (PW), RWTH Aachen (RWTH), Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Chalmers University of Technology, Politecnico di Milano (POLIMI) oraz Universitat Politècnica de València (UPV).