ENHANCE będzie dążyło do odpowiedzialnej transformacji społecznej. Celem naszego sojuszu jest wykorzystanie nauki i technologii dla dobra społeczeństwa tak, aby globalne wyzwania przekształcić
w szanse rozwojowe.

Działania konsorcjum ENHANCE są finansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS+ dla „Uniwersytetów europejskich”. Celem „Uniwersytetów europejskich” jest stworzenie innowacyjnych sieci europejskich uczelni, które zwiększą mobilność studentów i pracowników, rozwiną innowacyjne formy kształcenia i angażowania społeczeństwa.

ENHANCE ma na celu stworzenie nowej europejskiej przestrzeni akademickiej do interakcji między innowacyjnym postępem technologicznym, społeczeństwem i środowiskiem. Konsorcjum będzie prowadzić włączające społecznie i zrównoważone badania naukowe oraz kształcenie. Wdroży metody inter- i transdyscyplinarne oraz upowszechni współtworzenie i wymianę wiedzy, aby stawić czoła najważniejszym wyzwaniom współczesnego świata. Będziemy likwidować bariery utrudniające współpracę. Konsorcjum ENHANCE dołoży starań, aby kształcenie i badania naukowe miały pozytywny wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko. Nasze konsorcjum pomoże w stworzeniu wspólnego europejskiego obszaru wiedzy, wzmacniając zrównoważony rozwój, utrzymując najwyższe standardy w nauczaniu i badaniach naukowych, wspierając inkluzywność i różnorodność.

Europejskie wartości, o których mowa w Traktacie z Lizbony, tworzą fundament wszystkich działań podejmowanych w konsorcjum ENHANCE, podstawę kształcenia i badań naukowych.

W centrum znajduje się wartość i godność ludzka. Strategia kształcenia ENHANCE zapewni, aby poszanowanie jednostki ludzkiej zawsze stanowiło podstawę naszego kształcenia, badań
naukowych i procesów w administracji.

Wolność myśli, autonomia i zdolność krytycznego myślenia są kluczowe dla rozwoju technologii i nauki w służbie ludzkości. Ukierunkowanie na studentów i podejście do kształcenia zorientowane na wyzwania wzmocni krytyczne myślenie, umożliwiając postęp i innowacje. Większa swoboda przemieszczania się między naszymi uczelniami wzmocni wspólną europejską tożsamość wśród wszystkich członków konsorcjum.

W trosce o sprawność proceduralną konsorcjum ENHANCE wprowadzi partycypacyjną strukturę zarządzania i proces podejmowania decyzji charakteryzujący się otwartością, wzajemnym szacunkiem
oraz szerokim uczestnictwem całej społeczności uczelni i organizacji reprezentujących poszczególne grupy tej społeczności. Studenci jako główni interesariusze konsorcjum ENHANCE są reprezentowani w strukturze zarządzania konsorcjum i mogą współtworzyć jego ofertę edukacyjną.

Równość i prawa człowieka są fundamentem integracji europejskiej, wzmacniając wszystkie polityki i obejmując wszystkie dziedziny polityki i obszary interwencji. Możliwości kształcenia i mobilność
w ramach uniwersytetu europejskiego powinny być dostępne dla wszystkich, niezależnie od statusu ekonomicznego, szczególnych potrzeb czy sytuacji rodzinnej. Nasz rzecznik ds. różnorodności zapewni,
aby czynniki te były brane pod uwagę we wszystkich naszych działaniach.

ENHANCE opiera się na przestrzeganiu przepisów prawa, które są fundamentem naszego społeczeństwa.
Nasza współpraca opiera się na ściśle określonych zasadach i transparentnym systemie, który dostarczy studentom odpowiednich informacji i zapewni klarowność reguł uznawalności wykształcenia.

Członkowie

ENHANCE jest nowym konsorcjum uniwersytetów badawczych w dziedzinie nauk technicznych
i  przyrodniczych
. Oparte jest na wieloletniej współpracy bilateralnej lub sieciowej między dwoma lub większą liczbą uczelni realizowanej w innych programach i formatach współpracy. Nasze Konsorcjum może tym samym czerpać z doświadczenia, sprawdzonych modeli i metod współpracy na różnych poziomach struktury organizacyjnej uczelni w ramach wcześniejszych porozumień, nadać im nową dynamikę i wznieść na wyższy poziom poprzez opracowanie nowych struktur
i procesów.