ENHANCE ska arbeta för ansvarsfull samhällsförändring. Vår starka allians av sju tekniska Europauniversitet ska inspirera och driva på utvecklingen och användningen av vetenskap och teknik, till gagn för samhället – och omvandla globala utmaningar till meningsfulla möjligheter.

ENHANCE-konsortiet är en del av Europeiska kommissionens program ERASMUS+ som riktar sig till europeiska lärosäten. Initiativet syftar till att skapa ett innovativt ramverk av europeiska nätverk, främja ökad rörlighet för studenter och , liksom innovativa former av lärande och samverkan med det omgivande samhället.

Målet med ENHANCE är att skapa ett nytt europeiskt akademiskt rum för samverkan mellan innovativ teknisk utveckling, samhället och vår miljö. Konsortiet är engagerat i socialt inkluderande och hållbar forskning och utbildning. Det tillämpar inom- och tvärvetenskapliga metoder och synsätt för samskapande och kunskapsutbyte, med målet att ta itu med världens mest akuta problem. För att frigöra vår största potential gör vi våra sju universitet och ekosystem mer öppna mot det omgivande samhället. ENHANCE kommer att säkerställa att utbildning och forskning ger positiva sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter. Vårt konsortium kommer att bidra till att bygga upp ett gemensamt europeiskt kunskapsområde, stödja en hållbar utveckling och följa högsta standard när det gäller god praxis inom undervisning och forskning, inkluderande och mångfald.

De europeiska värderingar som åberopas i Lissabonfördraget utgör grunden för all verksamhet inom ENHANCE-konsortiet, i syfte att skapa en gemensam grund för europeisk utbildning och forskning

Människans värde och värdighet måste vara centrala. Vår utbildningsstrategi inom ENHANCE kommer att garantera att respekten för individen utgör grunden för all vår undervisning, vårt lärande, vår forskning och administration.

Tankefrihet och förmåga till kritiskt och självständigt tänkande är avgörande för utvecklingen av teknik och vetenskap i mänsklighetens tjänst. En studentorienterad, utmaningsbaserad strategi för lärande kommer att stärka det kritiska tänkandet och möjliggöra framsteg och innovation. Ökad rörelsefrihet mellan våra lärosäten kommer att främja en gemensam europeisk identitet bland alla medlemmar i konsortiet.

För att garantera ett demokratiskt förfarande använder ENHANCE en styrelseform och en beslutsprocess som bygger på delaktighet och som kännetecknas av öppenhet, ömsesidig respekt och ett brett deltagande av berörda grupper, vilket omfattar alla medverkande vid våra universitet liksom organisationer som företräder samhällsintressen. Studenter har, som huvudintressenter i ENHANCE-konsortiet, en stark röst i ledningsstrukturen och är medskapare av utbildningserbjudandena.

Jämlikhet och mänskliga rättigheter för alla medborgare utgör grunden för den europeiska integrationen, genomsyrar alla policyer och omfattar alla områden. Utbildningsmöjligheter och utbyten inom det europeiska universitetet bör vara tillgängliga för alla, oberoende av ekonomisk bakgrund, särskilda behov eller familjeförhållanden. Vår ombudsperson för mångfald kommer att se till att dessa faktorer beaktas i all vår verksamhet.

ENHANCE bygger på principen om rättsstaten som en viktig hörnsten i vårt samhälle. Vårt samarbete bygger på tydliga regler som fokuserar på att skapa ett transparent system som ger studenter information om och insyn i processen för erkännande av studiemeriter.

Medlemmar

ENHANCE representerar ett nytt konsortium av forskningsintensiva universitet med inriktning på vetenskap och teknik, som bygger på mångåriga samarbeten eller nätverk mellan två eller flera av medlemsuniversiteten i andra konfigurationer. Vår allians kan därför utnyttja erfarenheterna, de beprövade modellerna och samarbetsmetoderna på olika akademiska nivåer i de olika tidigare arrangemangen, skala upp dessa till det nya konsortiets nivå och förbättra dem genom att utveckla nya strukturer och processer för att ge samarbetet en ordentlig skjuts framåt.