Som et universitet med teknisk- og naturvitenskapelig profil er NTNU begeistret for å være en del av ENHANCE som bringer sammen et unikt konsortium av tekniske universiteter og assosierte partnere. Vi ser frem til å utvikle felles tilbud og initiativer innen utdanning, forskning og innovasjon som vil komme våre studenter, ansatte, partnere og samfunnet til gode.

Professor Anne Borg

Rektor vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

Vi har satt upp ambitiösa mål för oss själva och jag är övertygad om att det europeiska universitetsinitiativet kommer att höja samarbetet med våra partners till en ny nivå. Vi arbetar redan närmare tillsammans än någonsin tidigare. Mobilitet, både digitalt och analogt, är lika viktigt som någonsin och vi är fast beslutna att få de bästa förutsättningarna på plats för att öka rörligheten för våra studenter och anställda inom vårt nätverk.

Professor Dr. Angela Ittel

Vice ordförande för strategisk utveckling, juniorforskare och lärarutbildning, TU Berlin

Under utvecklingen av ENHANCE-konsortiet var vi inte medvetna om de utmaningar vi nu står inför. Men, utmaningar skapar möjligheter. Vi har en unik möjlighet att visa att universitet – som arbetar tillsammans – kan spela en nyckelroll i att forma världen efter covid-19. Samhällsorienterad utbildning som bygger på de europeiska värderingarna: demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen osv. – som är centrala begrepp i vår allians – har aldrig varit viktigare än i dag när vissa grupper försöker använda krisen för att sätta igång en ny våg av nationalism och populism. Med de begränsade möjligheter som ERASMUS+ och andra utbytesprogram erbjuder i dag är det extra viktigt att kunna erbjuda studenter tillgång till innovativa strukturer för internationalisering av undervisning och lärande, som vårt koncept One Campus.

Professor Andrzej Krasniewski

Koordinator för ENHANCE:s paket för samhällsorienterad utbildning Politechnika Warsawska

Digital transformation har blivit verklighet, även på universiteten. Den nuvarande situationen i världen visar hur viktigt det är att ha förmåga att reagera snabbt på förändringar i vår miljö. Implementeringen av innovativa undervisningsmetoder, däribland distansundervisning i olika former (e-lärande, MOOCs, öppen vetenskap), prioriteras i verksamheten och blir ett stort stöd vid internationaliseringen, som annars skull begränsas till in och utresande studenter. Internationella utbildningsprogram som genomförs på nätet har testats av Politechnika Warsawska i många år och kommer nu att kunna utvecklas snabbare med hjälp av ENHANCE-partners. Distansundervisning är dock inget svar på den sociala aspekten – behovet av att bygga upp mellanmänskliga relationer. Detta är en utmaning för dagens värld och något ENHANCE-konsortiet kommer att ta itu med.

Dr. Kinga Kurowska-Wilczyńska, fil.dr i engelska

Innovativa undervisningsmetoder, distansundervisning, den polska MOOC-plattformen, Politechnika Warsawska

ENHANCE kommer att knyta samman de europeiska universiteten för att ta itu med de viktigaste utmaningarna i vår tid, t.ex. hållbara städer, klimatåtgärder och digitalisering på EU-nivå. Våra utbildningsprogram (via de föreslagna europeiska utbildningsvägarna) baseras på europeiska värderingar, med ett starkt fokus på mångfald, att stärka talanger med olika bakgrund, och främja användningen av teknik och gemensamt skapande nerifrån och uppifrån. Jag är säker på att utbytet och samarbetet kommer att vara till nytta för alla berörda i de deltagande universiteten och för samhället i stort.

Professor Manuel Pulido-Velazquez

Professor vid Universitat Politècnica de València

ENHANCE har förutsättningar att kunna knyta samman de europeiska universiteten på ett mycket bättre sätt än tidigare. Jag är säker på att utbytena och samarbetet kommer att vara till nytta för alla berörda i de deltagande lärosätena. Studenterna kommer att kunna engagera sig och ta eget ansvar för att utforma sina projekt, som på så sätt kommer att svara mot individuella behov. Jag hoppas att fler människor kommer att kunna delta i lösandet av viktiga utmaningar som hållbarhet och digitalisering på EU-nivå och att de ännu bättre kan inse sin egen potential.

Elias Grünewald

Student vid TU Berlin

Vi studenter vid RWTH Aachen ser fram emot de möjligheter som ENHANCE-konsortiet kommer att medföra. ENHANCE lovar att sammanföra studenter från några av Europas bästa universitet, skapa en mer diversifierad studiemiljö och garanterar en större tvärvetenskaplig mobilitet mellan alla möjliga studieområden.

Alex Schütt

Masterstudent vid RWTH Aachen

Vi på RWTH Aachen är entusiastiska över att få starta upp ENHANCE-konsortiet tillsammans med våra partners. ENHANCE kommer att påskynda vår utveckling som universitet, som nätverk och utvecklingen av hela det europeiska utbildningsområdet mot mer samarbete, mobilitet, inkludering och social sammanhållning i Europa.

Professor Ute Habel

Vicerektor för internationalisering vid RWTH Aachen

Vi är övertygade om att deltagandet i ENHANCE-konsortiet kommer att innebära ett genombrott för UPV när det gäller internationalisering. ENHANCE kommer att ge nya möjligheter till samarbete och vi kommer att kunna stärka de utmärkta samarbeten som vi sedan tidigare har haft med de olika parterna. Förverkligandet av ENHANCE kommer att fungera som en europeisk förebild för såväl undervisning som forskning och kommer otvivelaktigt att leda till förbättringar för den produktiva sektorn och i slutändan för samhället. Tack vare de gemensamma ansträngningar som gjorts av de olika lärosäten som ingår i ENHANCE har ett konsortium skapats som står verkligt starkt på europeisk nivå och som kommer att göra det möjligt för oss att driva projekt med gränslösa samarbetsmöjligheter. Vi kommer att arbeta hårt för att ENHANCE ska bli lyckosamt och vi är fast beslutna att uppnå alla de mål som vi satt upp i detta inledande skede.

Dr. José F. Monserrat del Río
Vice-rector for International Affairs and Communication at Universitat Politècnica de València

Efter mer än trettio år som universitetsprofessor kunde man tro att jag redan har gjort allt i min karriär. Men att nu delta i ett europeiskt initiativ som är så lovande som ENHANCE, det ger mig stort hopp och styrka att stanna kvar i den akademiska världen. Dessa ovanliga tider har visat oss att utbildningarna kan förbättras om vi använder tekniken på rätt sätt. Som lärare anser jag att en av de stora utmaningarna är att våra lärosäten ännu inte är mer uppkopplade. Framtiden kan verka osäker nu, men jag är verkligen övertygad om att vi kommer att lyckas genom att förena våra styrkor och sammanföra kunskaperna från våra tekniska partneruniversitet.

Prof. José V. Benloch-Dualde

Universitat Politècnica de València

Som en del i ENHANCE-konsortiet handlar min roll framför allt om aspekter som rör innovation och startande av nya företag. Jag är särskilt entusiastisk över utvecklingen av ett mentornätverk som omfattar alla de sju partneruniversiteten.

Prof. Agnieszka Skala

Politechnika Warsawska

Ett campus är en plats där du lär, utbildar och lever tillsammans. En plats att forska på tillsammans. En plats där nya idéer föds som förändrar vår värld med bestående verkan. Med ENHANCE får campuset ett europeiskt ansikte, uppbyggt av delar av alla de medverkande lärosätena, för att utröna vad Europa verkligen är, vad som skiljer ut det och vad det kan bli.

Professor Henning Meyer

Fakulteten för maskinteknik, TU Berlin

Om det är sant att 1 + 1 inte är 2, så är 1 * 7 mycket mer än 7

ENHANCE är ett inspirerande program som redan har bidragit till att föra samman människor för att möta nya utmaningar. Det kommer att innebära många nya möjligheter för våra universitet. Att dela idéer med andra studentrepresentanter och vid sju europeiska toppuniversitet inom teknik och att fundera över hur utbildning och forskning ska fungera i framtiden har varit oerhört berikande och utmanande.

Marco Guerini

Studentrepresentant i styrelsen för POLIMI

Med ENHANCE kommer större vikt att läggas vid individuella och studentorienterade strategier, liksom vid samhällsbyggande, direkt och indirekt kopplat till idén om universitetens roll för samhällsutvecklingen. Att behandla studenter som partners i stället för som kunder kommer att främja ömsesidigt lärande och personlig utveckling. ENHANCE kommer att underlätta den ständiga jakten på ny kompetens som behövs i vår moderna och dynamiska värld. Vi kommer att basera våra utbildningsprocesser på verkliga erfarenheter, som erhållits genom att ta itu med verkliga utmaningar. ENHANCE kommer att och utöka kompetensen hos såväl lärare som studenter inom områden som innovativ utbildning och online-utbildningar.

Dr. Piotr Pałka, Ph.D.

Politechnika Warsawska

Deltagandet i ENHANCE-konsortiet betyder väldigt mycket för Warszawas tekniska universitet. Det är en förändring som kan innebära ett verkligt genombrott i internationaliseringen av vårt universitet och en välkommen möjlighet till betydande framsteg i våra utbildningsprocesser. ENHANCE är verkligen något att vara stolt över och en stor möjlighet för WUT. Personligen anser jag att de förberedande mötena inför ENHANCE utgjorde ett unikt tillfälle att träffa fantastiska människor, som alla var engagerade för idén om det europeiska universitetet.

Prof. Rajmund Bacewicz

Vice rektor för forskning vid Politechnika Warsawska

Vi har haft en dröm i många år: Att samutnyttja människor, kompetenser, resurser och infrastruktur med våra viktigaste partners i Europa, tvärs över alla nationsgränser. ENHANCE kommer att förverkliga den drömmen. Dessutom kommer, vilket vi inte visste från början, samarbetet med andra tekniska universitet att bidra till att stödja den europeiska återhämtningen efter Covid-19 under denna viktiga tid.

Prof. Stefano Ronchi

Rektors ombud för internationella frågor vid POLIMI

För att stärka samarbetet mellan studenterna från alla medverkande universitet initierade jag inrättandet av ett studentforum. Som en del av detta arbetade jag med ett initiativ i form av ett tvärvetenskapligt projekt som kallas ENHANCE Catalyst. Jag ser fram emot att arbeta med andra studentbaserade initiativ.

Gabriela Maciejewska

Student vid Politechnika Warsawska